بازی پوکر

پوكر تگزاس هولدم نوعى از پوكر است كه در آن دو كارت به هر بازيكن داده مى شود و به ترتيب

ویدیوی آموزش بازی پوکر

نام بازیپوکر
امکان تعداد نفرات بازی بصورت همزمانچند نفره
امتیازات بازیدر بازی پوکر بهترین ۵ تایی از میان ۷ کارت برنده است.
توضیح بازی:نمودار مقابل به ترتیب شامل بهترین دست یعنی تاپ استریت (ردیف) فلاش (Royal Flush) تا بدترین دست ممکن بش (High Card)است که در بازی پوکر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ترتیب در روش ۵ برگی که در ایران مرسوم است کمی متفاوت است.  در پوکر پنج برگی سه عدد از یک ورق از استریت برتر است و رنگ هم دست بهتری از فول می‌باشد. همچنین در بسیاری موارد در پوکر ۵ کارتی از تمام ورقها استفاده نمی‌شود و برای نمونه در بازی با شرکت ۵ نفر از کارتهای کمتر از ۶ استفاده نمی‌شود    
انوع دست ها:تاپ استریت فلاش (royal flush): این ترکیب بالاترین دست در رده بندی دستهای پوکر است. پنج کارت از آس تا ۱۰ با یک خال (گشنیز، خشت، دل یا پیک): A♠ K♠ Q♠ J♠ ۱۰♠     کاره («Four of a kind» or “Quad”): چهار عدد از یک ورق: K♣ K♦ K♥ K♠ ۹♥   فول (full house): سه تا از یک عدد و ۳ تا از عدد دیگر (یعنی دو تا three of a kind) و یا سه تا از یک عدد و ۲ تا از عدد دیگر. خب جوری که معلوم هست دو تا three of a kind از یک three of a kind و یک پیر امتیاز بالاتری دارد به عنوان مثال کسی که ۴و ۴ و ۴ و ۲و۲و۲ داشته باشد از کسی که ۹و۹و۹ با۴ و۴ داشته باشد امتیاز بالاتری دارد و برنده است. ۸♣ ۸♦ ۸♠ K♣ K♠   رنگ (flush): پنج ورق از یک خال بدون ترتیب پشت سر هم: K♠ J♠ ۸♠ ۴♠ ۳♠   ردیف (straight): پنج ورق به ترتیب پشت سر هم از خالهای مختلف (حتی اگر یک خال با بقیه متفاوت باشد): ۵♦ ۴♥ ۳♠ ۲♦ A♦   سه (three of a kind): سه عدد از یک ورق: ۷♣ ۷♥ ۷♠ K♦ ۲♠   دو پر (two pair): دو عدد از دو ورق: A♣ A♦ ۸♥ ۸♠ Q♠   جفت (پر) (one pair): دو عدد از یک ورق: ۹♥ ۹♠ A♣ J♠ ۴♥   (high card): پنج کارت بدون هیچگونه دسته بندی: A♦ ۱۰♦ ۹♠ ۵♣ ۴♣    
قوانین بازیاگر چند دست در یک رده بندی قرار داسته باشند: ۱: پر (pair): اگر چند نفر پر باشند، پر بزرگتر برنده است. برای مثال پر ۸، پر ۶ را می‌برد. اگر دو نفر پر یک عدد باشند، کسی که برگ[های] دیگر (غیر پر) اش بزرگتر است برنده است. البته اگر جزو دو برگی که از زمین بیرون انداخته می‌شوند نباشد. (یادآوری می‌شود از ۵ برگ زمین و ۲ برگ دست هر نفر، ۵ برگ برتر انتخاب می‌شود. ۲: دو پر(two pair): اگر چند نفر ۲پر باشند، برنده کسی است که پر بزرگترش (top pair)از بقیه بزرگتر باشد. برای مثال KK ۵۵ از QQ JJ بهتر است. اگر دو نفر دو پر یکسان باشند: در این حالت مسلماً ۴ برگ از ۵ برگ انتخابی هر نفر مشخص شده است و یکسان است، پس برگ پنجم هرکس بزرگتر باشد برنده است، و اگر بزرگترین برگ، روی زمین باشد، بازی مساوی است و پولی که وسط است، بین افراد مساوی تقسیم می‌شود. مثال:دست علی ۸وA و دست سینا ۸وQ است. برگهای زمین هم ۱۰،۱۰،۸،K،۵ است. ۵ تای علی ۱۰،۱۰،۸،۸،A است و ۵ تای سینا ۱۰،۱۰،۸،۸،K، پس علی برنده است. ولی اگر دست علی ۸و۹ و دست سینا ۸و۲ باشد، بازی مساویست، چون ۵ تایی هردو ۱۰،۱۰،۸،۸،K است.   ۳: سه (three of a kind): اگر چند نفر سه باشند، کسی که با عدد بزرگتری سه است برنده است. برای مثال ۶ ۶ ۶، ۲ ۲ ۲ را می‌برد.   ۴: ردیف (straight): اگر چند نفر “ردیف”باشند، کسی که ردیفش از عدد بزرگتری شروع شود برنده است. برای مثال ۹ ۸ ۷ ۶ ۵، ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ را می‌برد.   ۵: رنگ (flush): اگر چند نفر رنگ باشند، کسی که بزرگترین برگ از خال مورد نظر را دارد برنده است. برای مثال اگر زمین شامل ۸♠ ۴♠ ۳♠ باشد، کسی که J♠و ۲♠ دارد، کسی را که ۹♠ و ۸♠ دارد می‌برد.   ۶:فول(full house): فول شامل یک پر و یک “سه” است، اگر چند نفر فول باشند، کسی که سه تاییش بزرگتر است برنده است.   برای مثال J J J ۳ ۳ از ۴ ۴ ۴ A A دست بهتری است.   ۷:کاره (four of a kind): اگر چند نفر کاره باشند، کسی که با عدد بزرگتری کاره است برنده است. برای مثال ۸۸۸۸، ۶۶۶۶ را می‌برد.   ۸:استریت فلاش (straight flush): اگر چند نفر استریت فلاش باشند، کسی که استریت فلاشش با عدد بزرگتری شروع شود برنده است. برای مثال ۳♠۴♠۵♠۶♠۷♠، ۲♠۳♠۴♠۵♠۶♠ را می‌برد    

SHANS.IO

SHANS.IO

22 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *